On-line knihovna

Ochrana osobních údajů 2018

Jak knihovna nakládá s osobními údaji uživatelů

Městská knihovna Český Těšín zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb. Při zpracovávání údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie s návaznou legislativou České republiky. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení o ochraně osobních údajů, které vejde v účinnost 25. 5. 2018.  Pro podmínky MěK je upravuje Knihovní řád MěK Český Těšín.

Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme

Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem, upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů, je Knihovní řád. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček), ale i některé služby poskytované přímo v prostorách knihovny (např. přihlášení na akci s omezeným počtem účastníků). Tyto adresné služby nabízíme registrovaným čtenářům, kteří se ke službám přihlašují vyplněním přihlášky.

Osobní údaje subjektu pro poskytování služeb

Pro půjčování dokumentů čtenářům mimo prostory knihovny potřebujeme základní údaje o člověku, který chce tyto služby využívat, tedypříjmení, jméno, datum narození, trvalé bydliště případně kontaktní adresu, je-li jiná, mailová adresa, číslo tel. U dětí do 15 let pak základní identifikační údaje zákonného zástupce v obdobném rozsahu a struktuře. Tyto údaje zapíšeme po předložení platného dokladu (občanský průkaz, pas). Uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, může tuto skutečnost knihovně sdělit, pokud chce čerpat výhody s tím spojené.  Čísla těchto dokladů knihovna neeviduje. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá Knihovní zákon č. 257/2001 Sb.

Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) využíváme pro komunikaci se čtenáři a pro jejich informování o překročení výpůjční lhůty, stavu čtenářského konta, splněných rezervacích, nových akcích a službách knihovny. Poštovní adresu čtenáře využíváme, pokud si čtenář přeje být tímto způsobem vyrozuměn o splněné rezervaci, ale také pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky.

Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací, i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně.

Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají, a jejich potřeb, můžeme své služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit např. k rozvoji knihovní sítě, úpravám otevírací doby nebo nákupu nových dokumentů.

Kde své údaje najdete

Náhled na většinu osobních údajů, které knihovna o čtenářích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému čtenáři po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny  https://www.knihovnatesin.cz/online-knihovna. Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček za posledních 5 let, platební údaje včetně historie plateb, informace o složené záloze a zadaných rezervacích, případně další informace.

Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis poskytneme zdarma do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele.

Aktuálnost a úprava osobních údajů

Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Upozorňujeme, že některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty, pozvánky na akce. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail.

Jak dlouho údaje uchováváme

Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o 1 rok. Během tohoto roku má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenář identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.

O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny.
Osobní údaje uživatele, který má nevyřízené pohledávky, se zpracovávají  do doby úplného vyřízení těchto pohledávek.

Zpracování jinými subjekty

Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů v AKS Dawinci, zpracovatelem je  Regionální knihovna v Karviné.

Osobní údaje pod kontrolou

Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému online kontu dalším osobám. Heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům (čl.15 Nařízení), jejich opravu (čl.16 Nařízení) nebo výmaz (čl.17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právo na přenositelnost údajů (čl.20 Nařízení),  právo vznést námitku proti zpracování (čl.21 Nařízení).

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení

Udělení souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů

Uživatel může udělit souhlas s pořízením fotografického, zvukového či obrazového záznamu, na kterém je uveden jeho osobní údaj (např. jméno). Může udělit souhlas se zveřejněním fotografického, zvukového či obrazového záznamu na webových stránkách a sociálních sítích MěK, v médiích a na firemních materiálech knihovny. Dále může udělit souhlas se zasíláním informací o kulturních akcích knihovny.

Způsob udělení souhlasu

Uživatel může udělit souhlas čtyřmi způsoby. 1/ osobní návštěvou v knihovně a vyplněním příslušného formuláře. 2/ Souhlas může zaslat na předepsaném formuláři poštou s úředně ověřeným podpisem. 3/ Souhlas může zaslat na předepsaném formuláři mailem se svým elektronickým podpisem. 4/ Souhlas může zaslat na předepsaném formuláři datovou schránkou.

Ochrana osobních údajů v ČR

Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte přímo na nás, Adresa: Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 1326/67, 73701 Český Těšín, tel.: 558 746 950, e-mail: info@knihovnatesin.cz, datová schránka: 4h6w7vr.

Nejbližší kulturní akce

Dopoledníček - 12.8.2020

12.08.2020 10:00

U stromu „Pohádkovníku Andersena" u řeky Olše (na rohu ul. Dvořákova a nábřeží Míru) středa 12. 8. v 10.00 hod. Kvak a Žbluňk V rámci Prázdnin 2020 se uskuteční scénické čtení, hraná/hravá pohádka z knihy amerického spisovatele Arnolda Lobela. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách knihovny na Havlíčkově ul., vstup zdarma  leták

"Salut Franz" Jazz Time 7.8.2020

07.08.2020 17:00

Čítárna a kavárna Avion pátek 7. 8. v 17.00 hod.  Zbigniew Kaleta, Michal Niemirski & Petr Litwora Trio Koncert. Vstupné 70 Kč, pro členy klubu AKROPOL 50 Kč

Komentovaná prohlídka katolického kostela 5.8.2020

05.08.2020 15:30

Turistické informační centrum Český Těšín a Římskokatolická farnost v Českém Těšíně srdečně zvou ve středu 5. 8. v 15.30 hod. na PROHLÍDKU Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech  ...více

AktualityNaše pobočky, kontakty