On-line knihovna

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace, Ostravská 1326/67,  737 01 Český Těšín, IČ 64628795
tel. 558 746 950, info@knihovnatesin.cz, www.knihovnatesin.cz

Vnitřní směrnice č. 3/2018

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ČESKÝ TĚŠÍN

Platí pro pracoviště:

Ústřední knihovna, ul. Ostravská 67, Český Těšín
Pobočka, ul. Havlíčkova 6, Český Těšín
Pobočka, ul. Slovenská 1, Český Těšín - Svibice
Knihovna a společenské centrum, ul. Pod Zvonek 115, Český Těšín - Dolní Žukov
Pobočka, ul. Středová 47, Český Těšín - Koňakov
Pobočka, ul. Albrechtická 84, Český Těšín - Stanislavice
Čítárna a kavárna Avion, ul. Hlavní 2061, Český Těšín
Turistické informační centrum, ul. Štefánikova 17/27, Český Těšín

Platnost: od 25. května 2018
Zpracovala: Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín

Nedílnou součástí Knihovního řádu je:
příloha č. 1/ Ceník služeb platný od 1. ledna 2018
příloha č. 2/ Poučení o ochraně osobních údajů

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Právní rámec

 1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Český Těšín (dále jen knihovna) ze dne 15. 11. 1995 včetně následujících dodatků vydaných Zastupitelstvem města Český Těšín a podle § 4/, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. Knihovní zákon (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).
 2. Podle § 4/, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4/ Listiny základních lidských práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je uplatňován poskytováním vybraných veřejných knihovnických a informačních služeb zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů (děti do 15 let, studenti, senioři od 60 let, držitelé průkazu ZTP, nezaměstnaní)
 3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5/ Listiny základních lidských práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  a) vyhláška Ministerstva kultury č.88/2002 Sb., k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
  b) zákon č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění zákona č.356/1999 Sb.,
  c) zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
  d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně osobních údajů.

Čl. 2
Poslání a činnost knihovny

 1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 9,11,12,13 KZ.
 2. Knihovna se podílí na naplňování práva rovného přístupu k informacím a kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.

Čl. 3
Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušném ustanovení KZ, zejména podle § 4 a § 14
  a) výpůjční služby
  - půjčování v budově knihovny (prezenční půjčování ve studovně a čítárně)
  - půjčování mimo budovu knihovny (absenční půjčování)
  b) meziknihovní služby
  - meziknihovní výpůjční a reprografické služby v rámci ČR
  - mezinárodní meziknihovní služby
  c) reprografické a kopírovací služby
  d) informační služby
  - poradenská služba o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny
  - bibliograficko-informační služba
  - přístup do bází dat lokálních i na síti
  - přístup na internet
  - konzultační služba
  e) marketing
  - webové stránky knihovny
  - vydávání letáků s informacemi knihovně,  její činnosti  a službách
  f) kulturní služby
  pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro všechny věkové skupiny občanů, např., kulturní pořady, výstavy, soutěže, přednášky, besedy, knihovnické lekce , instruktáže o knihovně a jejím používání
 2. Pro využívání služeb pod bodem 1a), b) a CD-ROM dětem do 15 let je nutno mít průkaz uživatele.
 3. Základní služby podle §4, odst.1KZ poskytuje knihovna bezplatně, placené služby poskytuje podle §4, odst. 2-4 KZ.
 4. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, reprografické a kopírovací služby a některé další služby.
 5. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou účtovány podle ceníku, který je přílohou Knihovního řádu.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 4
Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky uživatele podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření a zaplacením registračního poplatku. Uživatelem knihovny se může stát každý občan, děti do 15 let se souhlasem zákonného zástupce.
 2. Ve smyslu Nařízení EP a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 (GDPR) o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. Knihovna postupuje při zpracování osobních dat podle tohoto zákona a vnitřní směrnice knihovny. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními pracovníky knihovny manuálním nebo automatizovaným způsobem.Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.
 3. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy (zákon č.257/2001 Sb. knihovní zákon, dále zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
 4. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje:
  a) příjmení, jméno, datum narození, trvalé bydliště případně kontaktní adresu, je-li jiná, mailová adresa, číslo tel. U dětí do 15 let pak základní identifikační údaje zákonného zástupce v obdobném rozsahu a struktuře. Tyto údaje budou zapsány po předložení platného dokladu (občanský průkaz, pas). Uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, může tuto skutečnost knihovně sdělit, pokud chce čerpat výhody s tím spojené.  Čísla těchto dokladů knihovna neeviduje.
  b) Uživatel může podle vlastního uvážení uvést další osobní údaje např. akademické tituly
  c) osobám s upravenou způsobilostí k právním úkonům (uvedeno v občanském průkazu) se poskytují omezené služby, pokud uživatel vyžaduje služby úplné, musí být přihláška podepsaná odpovědným zástupcem.
  d) při registraci obdrží uživatel průkaz uživatele, kterým se prokazuje při každé návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel zodpovídá za každé jeho zneužití.
 5. Při registraci občanů států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní  správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti. Po občanech výše zmíněných států není možné při registraci požadovat povolení k trvalému či přechodnému pobytu.

Čl. 5
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. Uživatel je povinen prohlédnout si vypůjčená díla a každé poškození ihned hlásit pracovníku knihovny. Pokud tak neučiní, ponese zodpovědnost za každé poškození, které bude při vrácení zjištěno. S vypůjčenými díly je povinen zacházet šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, nevpisovat poznámky a nepodtrhávat části textu, nepoškozovat čárový kód, chránit je před poškozením, ztrátou či krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě. Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčním protokolu je pokládáno za zcizení. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
 4. Uživatel je povinen neprodleně oznámit všechny změny v údajích, které jsou evidovány v přihlášce uživatele.
 5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně ředitelce knihovny.
 6. Registrovaným uživatelem přestává být ten,
  a) kdo si neobnoví registraci a nezaplatí příslušné registrační poplatky do jednoho roku od přerušení půjčování,
  b) kdo poškodí nebo nevrátí vypůjčené knihovní jednotky nebo jinak způsobí knihovně škodu a nenahradí ji,
  c) kdo vážně poruší nebo soustavně nedodržuje knihovní řád,
 7. kdo nevysloví souhlas s použitím svých osobních údajů k registraci u správce dat, tj. Městská knihovna Český Těšín.

                                                                                            Čl. 6
                                           Pokyny pro využívání výpočetní techniky a práci s internetem
 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Není dovoleno vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů či k šíření počítačových virů.
 2. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací
  a programů v knihovně.
 3. Je povoleno používat jen to programové vybavení, které je v nabídce poskytnuto, není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu a restartovat počítač.
 4. Uživatel může kopírovat informace získané z internetu na vlastní USB flash disk.
 5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry a to v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.
 6. Služby internetu mohou v knihovně využívat všichni zájemci starší 15 let, na vybraných pracovištích taktéž děti.
 7. Knihovna si vyhrazuje právo zákazu přístupu na stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách, zákazu přístupu na on-line hry, podporující násilí a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, ani za viry případně v nich obsažené.
 8. V případě porušení těchto pravidel může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k internetu. Povinnost zaplatit poplatek tím nezaniká. V případě porušení těchto pokynů má knihovna právo službu zamítnout.
 9. Uživatel si může přístup k internetu předem rezervovat osobně nebo telefonicky maximálně na 2 hodiny denně.
 10. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 11. Výše poplatku za přístup k internetu je nezisková a zahrnuje pouze náklady na jeho provoz.

                                                                                         Čl. 7
                                      Povinnosti ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 2. Uživatel je povinen respektovat veškerou autorskoprávní ochranu ve smyslu tohoto zákona.

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 8
Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání nebo objednání. Dokumenty dosud počítačově nezpracované jsou k dispozici až po uložení do báze dat. CD se půjčují mimo knihovnu teprve po uplynutí 9 měsíců od data nákupu.
 2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky MK ČR č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 3. Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
  a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
  c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv apod.),
  d) jestliže byly vypůjčeny z jiných knihoven, kteréžto stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.
 4. Pokud je žádané dílo již vypůjčené, může si jej uživatel nechat rezervovat. Dílo zamluvené několika uživateli se půjčuje podle časového pořadí záznamů. Když je zamluvené dílo již k dispozici, uvědomí knihovna uživatele a dále dílo sedm kalendářních dnů rezervuje. Po uplynutí této lhůty rezervace končí a dílo bude půjčeno podle pořadí dalšímu zájemci.
 5. Je-li žádané dílo zapůjčeno meziknihovní službou, uživatel musí bezpodmínečně dodržet stanovené výpůjční podmínky. Pokud uživatel podmínky nedodrží, další požadavky mu již nebudou vyřizovány.
 6. Pouze prezenčně se půjčují dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození.
 7. Při půjčování některých dokumentů má knihovna právo žádat kauci na případnou škodu. Výši kauce určuje vedoucí oddělení, v němž je výpůjčka realizována. O přijetí kauce vydává knihovna uživateli potvrzení, na jehož základě je při vracení dokumentu kauce vrácena po zjištění, že vracený dokument není poškozen. V opačném případě je kauce či její část použita jako náhrada.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je u knih a periodik jeden měsíc,
  u kompaktních disků sedm kalendářních dnů.
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Čl. 10
Práva a povinnosti uživatelů při půjčování mimo budovu

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument po celou dobu, pokud trvá záznam ve výpůjčním protokolu knihovny.
 2. Vrací-i uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení. 
 3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Čl. 11
Služby studovny a čítárny

 1. Knihovní fond studovny a čítárny slouží k dennímu provozu knihovny a je půjčován v budově knihovny. O možnosti zapůjčit ve výjimečných případech dokument mimo budovu na dobu co nejkratší rozhodne pracovník studovny.
 2. Uživatel je povinen pracovníkovi studovny předložit všechny použité dokumenty k řádné evidenci. Studovna poskytuje uživatelům dokumenty ke studiu, nezpracovává zadání.
 3. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka studovny. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60 W) může výjimečně povolit pověřený pracovník knihovny.

Čl. 12
Služby oddělení hudby a umění

 1. Oddělení půjčuje mimo budovu část fondu knih a kompaktní disky. Vybrané tituly knih, gramodesky
  a časopisy půjčuje v budově.
 2. Kompaktní disky půjčuje mimo budovu pouze uživatelům starším 15 let, kteří jsou v MěK Český Těšín registrováni.
 3. Prezenční i absenční půjčování kompaktních disků je bezplatné. Počet absenčně zapůjčených kompaktních disků je omezen na počet čtyř CD.
 4. Délku výpůjční doby u kompaktních disků může pracovník knihovny ve výjimečných případech zkrátit.
 5. Nahrávání a rozmnožování zvukových dokumentů je bez výjimky zakázáno.
 6. Při větším zájmu o poslech zvukových dokumentů mají přednost uživatelé objednaní na určitou hodinu.

Čl. 13
Reprografické a kopírovací služby

 1. Reprografické a kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého je kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v jiné knihovně. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
 4. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 5. Použije-li uživatel síťovou tiskárnu k tisku, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných.

Čl. 14
Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Knihovna požaduje náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla).
 3. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu.
 4. Finanční náhrada se skládá z ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty a manipulačního poplatku spojeného s likvidací způsobené škody.
 5. Uživatel je povinen hradit i případné další náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 6. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček
  a) Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty do dvou týdnů po uplynutí výpůjční lhůty, bude upomenut 1. upomínkou poštovní zásilkou. Nevrátí-li uživatel vypůjčené kompaktní disky do jednoho týdne po uplynutí výpůjční lhůty, bude upomenut 1. upomínkou. Za celé období, kdy uživatel nevrátil vypůjčené kompaktní disky je povinen uhradit poplatek z prodlení za nedodržení výpůjční lhůty u CD. Poplatek z prodlení je stanoven za každé CD/24 hod.
  b) po dalších dvou týdnech bude upomenut 2. upomínkou, po dalších dvou týdnech bude upomenut 3. upomínkou, po čtyřech týdnech bude upomenut upomínacím dopisem.
  c) Zůstanou-li tyto upomínky bez odezvy, bude knihovna vymáhat vrácení dokumentů právní cestou. V takovém případě je uživatel povinen nahradit náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
  d) První upomínka může být rovněž odeslána prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V tomto případě platí následující pravidlo: Pokud uživatel na upomínku zareaguje (výpůjčky obvyklým způsobem prodlouží nebo je vrátí), nemusí poplatek za 1. upomínku hradit. Jestliže uživatel na upomínku nezareaguje, obdrží po 14 dnech 2. upomínku poštovní zásilkou, kterou musí uhradit.
 2. Ztráta průkazu uživatele
  Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16
Obecná ustanovení

 1. Do všech prostor knihovny je zakázán vstup:
  a) osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
  b) osobám v nečistém oděvu
  c) psům (výjimku tvoří vodící a asistenční psi)  
 2. V prostorách knihovny je zakázáno používat mobilní telefon hlasitým způsobem.
 3. Poruší-li uživatel hrubým způsobem knihovní řád či nedodržuje-li opakovaně ustanovení knihovního řádu, může mu knihovna své služby odmítnout.

                                                                   IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                                                                           Čl. 17
                                                      Výjimky z Knihovního řádu

Výjimku z Knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 18
Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu je:
příloha č. 1/ Ceník služeb platný od 1. ledna 2018
příloha č. 2/ Poučení o ochraně osobních údajů

Čl. 19
Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá platnosti 25. května 2018
Tímto se ruší Knihovní řád vydaný 1. ledna 2018.

Jana Galášová
ředitelka Městské knihovny Český Těšín

Příloha č.1/

CENÍK SLUŽEB

Čl. 1
Registrační poplatky

 1. Registrační poplatky se platí na období 12 - ti měsíců, je nutné je zaplatit nejpozději při druhé návštěvě knihovny v registračním období. Poplatek může uživatel zaplatit na kterémkoliv pracovišti MěK Český Těšín a tento opravňuje k návštěvě ostatních pracovišť MěK. Výše registračních poplatků je stanovena v těchto kategoriích:
 2. a) dospělí/ 150,- Kč
  b) děti do 15 let/  50,- Kč
  c) studenti denního studia od 15 do 26 let, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P, senioři nad 60 let, invalidní důchodci/   80,- Kč
  d) senioři nad 80 let - registrace zdarma
 3. Výjimku tvoří registrační poplatky pro uživatele, kteří využívají pouze služeb na pracovištích Dolní Žukov, Koňakov, Stanislavice. Pokud uživatel navštěvuje po celé registrační období pouze jedno z těchto pracovišť, zaplatí registrační poplatek ve výši: dospělí 50,- Kč, studenti, senioři, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P 25,- Kč. Děti do 15 let jsou registrovány zdarma.  Pokud uživatel tohoto pracoviště bude chtít v průběhu roku využít služeb dalších pracovišť knihovny, doplatí registrační poplatek do plné výše.

Čl. 2
Sankční poplatky

sankční poplatky

dospělí

děti

I. upomínka

25,-

20,-

II. upomínka

60,-

35,-

III. upomínka

90,-

55,-

upomínací dopis

135,-

80,-

             

 1. Za nedodržení stanovené výpůjční lhůty u výpůjček realizovaných meziknihovní výpůjční službou zaplatí čtenář 10,- Kč za titul za každý další den po uplynutí výpůjční lhůty.

Čl. 3
Náhrady škod

 1. Při ztrátě, zničení nebo poškození dokumentu činí manipulační poplatek za likvidaci způsobené škody 100,- Kč s výjimkou časopisu, u nějž činí manipulační poplatek 20,- Kč. Při vymáhání této škody se dále postupuje podle čl. 14, odst. 2/ Knihovního řádu.
 2. Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu se účtuje dospělým poplatek 10,- Kč, dětem 5,- Kč.
 3. V případě poškození čárového kódu účtuje knihovna poplatek 5,- Kč, poškození obalu CD 20,- Kč, poškození označení CD 10,- Kč.

Čl. 4
Poplatky za další služby

 1.  Za objednávkovou službu se účtuje cena poštovních výloh.
 2. Za meziknihovní službu na úhradu poštovného se účtuje 60,- Kč za jeden dokument, za zprostředkování kopie  dokumentu z jiné knihovny se účtuje cena kopie účtovaná jinou knihovnou včetně poštovních výloh. Poplatek je třeba uhradit vždy při vyzvedávání dokumentu. Za prolongaci jednoho zapůjčeného dokumentu čtenář zaplatí poplatek 10,- Kč.
  Poplatek 60,- Kč jako úhradu poštovného je třeba zaplatit i za nevyzvednutou výpůjčku meziknihovní služby.
 3. Za zprostředkování rešerše z jiné knihovny se účtuje cena rešerše účtovaná jinou knihovnou včetně poštovních výloh.
 4. Kopírování a tisk černobílý
  ve formátu A4 jednostranném 3,- Kč, A4 oboustranném 5,- Kč.
  Ve formátu A3 jednostranném 5,- Kč, A3 oboustranném 7,- Kč.
  Kopírování a tisk barevný
  ve formátu A4 jednostranném 8,- Kč, A4 oboustranném 15,- Kč.
  Ve formátu A3 jednostranném 15,- Kč, A3 oboustranném 28,- Kč.
 5. Poplatek za skenování - jedna strana dokumentu 3,- Kč (maximální počet je 20 stran)      

Čl. 5
Poplatky za využití elektronického pracoviště

             1. Základní poplatky Ostravská, Havlíčkova, Svibice:

        a)    registrovaní uživatelé  denně 30 min. zdarma pouze v jedné pobočce knihovny,
               pak dle vyúčtování pokladny (1,- Kč /za každé 3 minuty)
               děti do 15 let, studenti, senioři, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P
               pak dle vyúčtování pokladny (0,50 Kč /za každé 3 minuty) 
       b)    ostatní uživatelé
              dospělí - dle vyúčtování pokladny (1,-Kč /za každé 3 minuty)
              děti do 15 let, studenti, senioři odpoledne, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P 
              - dle vyúčtování pokladny (0,50 Kč /za každé 3 minuty)
       c)    senioři zdarma 30 min. pouze dopoledne
       d)    nezaměstnaní zdarma 30 min. v úterý dopoledne

2. Základní poplatky ostatní pracoviště:

         a)    pracoviště Dolní Žukov, Koňakov, Stanislavice -  internet zdarma
         b)    pracoviště Avion - internet zdarma
         c)   Turistické Informační centrum-30 min. zdarma, poté (1,- Kč /za každé minuty)

3. Přístup k WIFI připojení je zdarma na všech pracovištích za pomoci hesla.
4. Jednotlivé výhody se nesčítají.
5. Přístup na elektronické pracoviště pro jednu osobu je omezen na maximálně 2 hodiny denně. Uživatelům je zakázána instalace a používání programů SKYPE a ICQ.


Příloha č.2/ 
                                                         POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je Městská knihovna Český Těšín, IČ 64628795, adresa: Ostravská 1326/67, 73701 Český Těšín (dále jen knihovna).
 2. Rozsah zpracovávaných údajů
  Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:
  Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mail, telefon podle čl. 4/ Knihovního řád.
  Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání).
  Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.
  Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.
  Knihovna registruje uživatele na základě jeho osobního dokladu (občanský průkaz nebo cestovní pas).Uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, může tuto skutečnost knihovně sdělit, pokud chce čerpat výhody s tím spojené.  Čísla těchto dokladů knihovna neeviduje.
 3. Účel zpracovávaných údajů
  Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování absenčního a prezenčního půjčování dokumentů za účelem ochrany majetku a knihovního fondu.
  Jedná se o IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - příjmení, jméno, datum narození, trvalé bydliště případně kontaktní adresu, je-li jiná, mailová adresa, číslo tel. U dětí do 15 let pak základní identifikační údaje zákonného zástupce v obdobném rozsahu a struktuře. Tyto údaje budou zapsány po předložení platného dokladu (občanský průkaz, pas). Uživatel, který je držitelem průkazu ZTP, může tuto skutečnost knihovně sdělit, pokud chce čerpat výhody s tím spojené.  Čísla těchto dokladů knihovna neeviduje.
  Kontaktní údaje (mail, tel.) využívá knihovna pro komunikaci s uživatelem (zejm. oznámení o prodlevách ve výpůjčním procesu, o stavu čtenářského konta, splněných rezervacích nebo nových akcích a službách knihovny).
 4. Udělení souhlasu subjektu se zpracováním osobních údajů
  Uživatel může udělit souhlas s pořízením fotografického, zvukového či obrazového záznamu, na kterém je uveden jeho osobní údaj (např. jméno). Může udělit souhlas se zveřejněním fotografického, zvukového či obrazového záznamu na webových stránkách a sociálních sítích knihovny, v médiích a na firemních materiálech knihovny. Dále může udělit souhlas se zasíláním informací o kulturních akcích knihovny.
 5. Způsob udělení souhlasu
  Uživatel může udělit souhlas čtyřmi způsoby. 1/ osobní návštěvou v knihovně a vyplněním příslušného formuláře. 2/ Souhlas může zaslat poštou na předepsaném formuláři s úředně ověřeným podpisem. 3/ Souhlas může na předepsaném formuláři zaslat mailem se svým elektronickým podpisem. 4/ Souhlas na předepsaném formuláři může zaslat datovou schránkou.
 6. Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů
  Uživatel má právo na přístup k osobním údajům (čl.15 Nařízení), jejich opravu (čl.16 Nařízení) nebo výmaz (čl.17 Nařízení), popřípadě omezení zpracování (čl. 18 Nařízení), právo na přenositelnost údajů (čl.20 Nařízení),  právo vznést námitku proti zpracování (čl.21 Nařízení).
  Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
  Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 7. Doba uchování osobních údajů
  Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté.
  Během tohoto roku může uživatel svou registraci obnovit s tím, že neztrácí historii výpůjček. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace, a to do 30 dnů od vznesení tohoto požadavku.Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu MěK.
 8. Zabezpečení osobních údajů
  Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
  Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi „AKS Dawinci“. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.
 9. Další informace
  Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
 10. Dohled nad ochranou osobních údajů
  vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:  Městská knihovna Český Těšín, Ostravská 1326/67, Český Těšín, tel.: 558 746 950, e-mail: info@knihovnatesin.cz, datová schránka: 4h6w7vr.

Nejbližší kulturní akce

Dopoledníček - 12.8.2020

12.08.2020 10:00

U stromu „Pohádkovníku Andersena" u řeky Olše (na rohu ul. Dvořákova a nábřeží Míru) středa 12. 8. v 10.00 hod. Kvak a Žbluňk V rámci Prázdnin 2020 se uskuteční scénické čtení, hraná/hravá pohádka z knihy amerického spisovatele Arnolda Lobela. Za nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách knihovny na Havlíčkově ul., vstup zdarma  leták

"Salut Franz" Jazz Time 7.8.2020

07.08.2020 17:00

Čítárna a kavárna Avion pátek 7. 8. v 17.00 hod.  Zbigniew Kaleta, Michal Niemirski & Petr Litwora Trio Koncert. Vstupné 70 Kč, pro členy klubu AKROPOL 50 Kč

Komentovaná prohlídka katolického kostela 5.8.2020

05.08.2020 15:30

Turistické informační centrum Český Těšín a Římskokatolická farnost v Českém Těšíně srdečně zvou ve středu 5. 8. v 15.30 hod. na PROHLÍDKU Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Masarykových sadech  ...více

AktualityNaše pobočky, kontakty