On-line knihovna

Knihovní řád

Vnitřní směrnice č. 1/2018

Městská knihovna Český Těšín, příspěvková organizace
Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín
IČ: 64628795, tel.: 558 476 950
e-mail: info@knihovnatesin.cz, www.knihovnatesin.cz

Knihovní řád je platný od 1. 1. 2018.
Ceník služeb je platný od 1. 1. 2018.

Platí pro pracoviště:

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Právní rámec

1. V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Český Těšín (dále jen knihovna) ze dne 15.11.1995 včetně následujících dodatků vydaných Zastupitelstvem města Český Těšín a podle § 4/, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. Knihovní zákon (dále jen KZ) vydávám tento Knihovní řád knihovny (dále KŘ).

2. Podle § 4/, odst. 5 KZ knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4/ Listiny základních lidských práv a svobod. Princip rovného přístupu k informacím je uplatňován poskytováním vybraných veřejných knihovnických a informačních služeb zdarma, aby bylo vyloučeno limitování jejich dostupnosti. Rovný přístup současně nevylučuje preference určitých skupin uživatelů (děti do 15 let, studenti, senioři od 60 let, držitelé průkazu ZTP, nezaměstnaní)

3. Činnost knihovny dále navazuje na čl. 17 odst. 5/ Listiny základních lidských práv a svobod a na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy: 
a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č.257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
b) zákon č.89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb.,
c) zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
d) zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Čl. 2
Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 9,11,12,13 KZ.
2. Knihovna se podílí na naplňování práva rovného přístupu k informacím a kulturním hodnotám bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.

Čl. 3
Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušném ustanovení KZ, zejména podle § 4 a § 14

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) reprografické a kopírovací služby

d) informační služby

e) propagační služby

f) kulturní služby

2. Pro využívání služeb pod bodem 1a), b) a CD-ROM dětem do 15 let je nutno mít průkaz uživatele.

3. Základní služby podle §4, odst.1 KZ poskytuje knihovna bezplatně, placené služby poskytuje podle §4, odst. 2-4 KZ.

4. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za registraci uživatelů, reprografické a kopírovací služby a některé další služby.

5. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou účtovány podle ceníku, který je přílohou Knihovního řádu.

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMČNÍCH SLUŽEB

Čl. 4
Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky uživatele podle osobních dokladů, u právnických osob navíc na základě písemného pověření a zaplacením registračního poplatku. Uživatelem knihovny se může stát každý občan, děti do 15 let se souhlasem zákonného zástupce.

2. Ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. Knihovna postupuje při zpracování osobních dat podle tohoto zákona a vnitřní směrnice knihovny. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními pracovníky knihovny manuálním nebo automatizovaným způsobem.

3. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana majetku, knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb případně naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy (č. 257/2001 Sb. - knihovní zákon, č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).

4. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje:
a) příjmení, jméno, datum narození, bydliště, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost uživatele, základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá, v obdobném rozsahu a struktuře,

b) uživatel je povinen tyto údaje uvést a dát souhlas k jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány bez vyžadování průkazu uživatele. Uživatel může podle vlastního uvážení uvést další kontaktní údaje např. akademické tituly, kontaktní adresu, č. tel., e-mail, pracoviště/škola apod.,

c) zákonný zástupce, pokud je uživatelem osoba nezletilá, uvede osobní údaje v obdobném rozsahu a struktuře jako identifikační údaje uživatele,

d) osobám z upravenou způsobilostí k právním úkonům (uvedeno v občanském průkazu) se poskytují omezené služby, pokud uživatel vyžaduje služby úplné, musí být přihláška podepsaná odpovědným zástupcem

e) při registraci obdrží uživatel průkaz uživatele, kterým se prokazuje při každé návštěvě knihovny. Průkaz je nepřenosný a uživatel zodpovídá za každé jeho zneužití.

5. Při registraci občanů států Evropské unie, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska knihovna ověřuje základní identifikační údaje čtenáře dle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání osobní totožnosti. Po občanech výše zmíněných států není možné při registraci požadovat povolení k trvalému či přechodnému pobytu.

Čl. 5 
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny 

1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

3. Uživatel je povinen prohlédnout si vypůjčená díla a každé poškození ihned hlásit pracovníku knihovny. Pokud tak neučiní, ponese zodpovědnost za každé poškození, které bude při vrácení zjištěno. S vypůjčenými díly je povinen zacházet šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, nevpisovat poznámky a nepodtrhávat části textu, nepoškozovat čárový kód, chránit je před poškozením, ztrátou či krádeží a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě. Vynesení kterékoliv knihovní jednotky z fondu knihovny bez příslušného záznamu ve výpůjčním protokolu je pokládáno za zcizení. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.

4. Uživatel je povinen neprodleně oznámit všechny změny v údajích, které jsou evidovány v přihlášce uživatele.

5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně ředitelce knihovny.

6. Registrovaným uživatelem přestává být ten, 
a) kdo si neobnoví registraci a nezaplatí příslušné registrační poplatky do jednoho roku od přerušení půjčování,
b) kdo poškodí nebo nevrátí vypůjčené knihovní jednotky nebo jinak způsobí knihovně škodu a nenahradí ji,
c) kdo vážně poruší nebo soustavně nedodržuje knihovní řád,
d) kdo nevysloví souhlas s použitím svých osobních údajů k registraci u správce dat, tj. Městská knihovna Český Těšín.

Čl. 6
Pokyny pro využívání výpočetní techniky a práci s internetem

1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Není dovoleno vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů či k šíření počítačových virů.

2. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Je povoleno používat jen to programové vybavení, které je v nabídce poskytnuto, není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu a restartovat počítač.

4. Uživatel může kopírovat informace získané z internetu na vlastní USB flash disk.

5. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry a to v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

6. Služby internetu mohou v knihovně využívat všichni zájemci starší 15 let, na vybraných pracovištích taktéž děti.

7. Knihovna si vyhrazuje právo zákazu přístupu na stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách, zákazu přístupu na on-line hry, podporující násilí a nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, ani za viry případně v nich obsažené.

8. V případě porušení těchto pravidel může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k internetu. Povinnost zaplatit poplatek tím nezaniká. V případě porušení těchto pokynů má knihovna právo službu zamítnout.

9. Uživatel si může přístup k internetu předem rezervovat osobně nebo telefonicky maximálně na 2 hodiny denně.

10. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

11. Výše poplatku za přístup k internetu je nezisková a zahrnuje pouze náklady na jeho provoz. 

Čl. 7
Povinnosti ve smyslu zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském

1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

2. Uživatel je povinen respektovat veškerou autorskoprávní ochranu ve smyslu tohoto zákona.

III.  VÝPŮJČNÍ ŘÁD

Čl. 8
Způsoby půjčování

1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu po vyhledání nebo objednání. Dokumenty dosud počítačově nezpracované jsou k dispozici až po uložení do báze dat. CD se půjčují mimo knihovnu teprve po uplynutí 9 měsíců od data nákupu.

2. Knihovnám nebo institucím se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky MK ČR č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

3. Mimo budovu knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv apod.),
d) jestliže byly vypůjčeny z jiných knihoven, kteréžto stanovily půjčení ve studovně jako podmínku.

4. Pokud je žádané dílo již vypůjčené, může si jej uživatel nechat rezervovat. Dílo zamluvené několika uživateli se půjčuje podle časového pořadí záznamů. Když je zamluvené dílo již k dispozici, uvědomí knihovna uživatele a dále dílo sedm kalendářních dnů rezervuje. Po uplynutí této lhůty rezervace končí a dílo bude půjčeno podle pořadí dalšímu zájemci.

5. Je-li žádané dílo zapůjčeno meziknihovní službou, uživatel musí bezpodmínečně dodržet stanovené výpůjční podmínky. Pokud uživatel podmínky nedodrží, další požadavky mu již nebudou vyřizovány.

6. Pouze prezenčně se půjčují dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození. 

7. Při půjčování některých dokumentů má knihovna právo žádat kauci na případnou škodu. Výši kauce určuje vedoucí oddělení, v němž je výpůjčka realizována. O přijetí kauce vydává knihovna uživateli potvrzení, na jehož základě je při vracení dokumentu kauce vrácena po zjištění, že vracený dokument není poškozen. V opačném případě je kauce či její část použita jako náhrada.

Čl. 9
Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování dokumentů mimo knihovnu je u knih a periodik jeden měsíc, u kompaktních disků sedm kalendářních dnů..

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

Čl. 10
Práva a povinnosti uživatelů při půjčování mimo budovu

1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument po celou dobu, pokud trvá záznam ve výpůjčním protokolu knihovny.

2. Vrací-li uživatel vypůjčený dokument výjimečně poštou, je povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně nebo pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení.

3. Jestliže uživatel nevrátí dokument půjčený mimo budovu ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

4. Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo budovu nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.

Čl. 11
Služby studovny a čítárny

1. Knihovní fond studovny a čítárny slouží k dennímu provozu knihovny a je půjčován v budově knihovny. O možnosti zapůjčit ve výjimečných případech dokument mimo budovu na dobu co nejkratší rozhodne pracovník studovny.

2. Uživatel je povinen pracovníkovi studovny předložit všechny použité dokumenty k řádné evidenci. Studovna poskytuje uživatelům dokumenty ke studiu, nezpracovává zadání.

3. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka studovny. Odběr proudu většího rozsahu z elektrické rozvodné sítě (nad 60 W) může výjimečně povolit pověřený pracovník knihovny.

Čl. 12
Služby oddělení hudby a umění

1. Oddělení půjčuje mimo budovu část fondu knih a kompaktní disky. Vybrané tituly knih, gramodesky a časopisy půjčuje v budově.

2. Kompaktní disky půjčuje mimo budovu pouze uživatelům starším 15 let, kteří jsou v MěK Český Těšín registrováni.

3. Prezenční i absenční půjčování kompaktních disků je bezplatné. Počet absenčně zapůjčených kompaktních disků je omezen na počet čtyř CD.

4. Délku výpůjční doby u kompaktních disků může pracovník knihovny ve výjimečných případech zkrátit.

5. Nahrávání a rozmnožování zvukových dokumentů je bez výjimky zakázáno.

6. Při větším zájmu o poslech zvukových dokumentů mají přednost uživatelé objednaní na určitou hodinu.

Čl. 13
Reprografické a kopírovací služby

1. Reprografické a kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého je kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona.

2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v jiné knihovně. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

4. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

4. Použije-li uživatel síťovou tiskárnu k tisku, je povinen předložit vytištěné dokumenty pracovníkovi knihovny a je povinen uhradit všechny vytištěné strany včetně špatných.

Čl. 14
Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku.

2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Knihovna požaduje náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku vícesvazkového díla).

3. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu.

4. Finanční náhrada se skládá z ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty a manipulačního poplatku spojeného s likvidací způsobené škody.

5. Uživatel je povinen hradit i případné další náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

6. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Vymáhání nevrácených výpůjček
a) Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty do dvou týdnů po uplynutí výpůjční lhůty, bude upomenut 1. upomínkou poštovní zásilkou. Nevrátí-li uživatel vypůjčené kompaktní disky do jednoho týdne po uplynutí výpůjční lhůty, bude upomenut 1. upomínkou. Za celé období, kdy uživatel nevrátil vypůjčené kompaktní disky je povinen uhradit poplatek z prodlení za nedodržení výpůjční lhůty u CD. Poplatek z prodlení je stanoven za každé CD/24 hod.
b) Po dalších dvou týdnech bude upomenut 2. upomínkou, po dalších dvou týdnech bude upomenut 3. upomínkou, po čtyřech týdnech bude upomenut upomínacím dopisem.
c) Zůstanou-li tyto upomínky bez odezvy, bude knihovna vymáhat vrácení dokumentů právní cestou. V takovém případě je uživatel povinen nahradit náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
d) První upomínka může být rovněž odeslána prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V tomto případě platí následující pravidlo: Pokud uživatel na upomínku zareaguje (výpůjčky obvyklým způsobem prodlouží nebo je vrátí), nemusí poplatek za 1. upomínku hradit. Jestliže uživatel na upomínku nezareaguje, obdrží po 14 dnech 2. upomínku poštovní zásilkou, kterou musí uhradit.

2. Ztráta průkazu uživatele
Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16
Obecná ustanovení

1. Do všech prostor knihovny je zakázán vstup:
a) osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek
b) osobám v nečistém oděvu
c) psům (výjimku tvoří vodící a asistenční psi)

2. V prostorách knihovny je zakázáno používat mobilní telefon hlasitým způsobem.

3. Poruší-li uživatel hrubým způsobem knihovní řád či nedodržuje-li opakovaně ustanovení knihovního řádu, může mu knihovna své služby odmítnout.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 17
Výjimky z Knihovního řádu

Výjimku z Knihovního řádu povoluje ředitelka knihovny nebo jím pověřený pracovník.

Čl. 18
Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí Knihovního řádu je příloha č. 1/ Ceník služeb.

Čl. 19
Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá platnosti 1. ledna 2018.
Tímto se ruší Knihovní řád vydaný 1. ledna 2013.

Zpracovala:
Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín

V Českém Těšíně 1.1.2018

  

Ceník služeb Městské knihovny Český Těšín

V souladu s Vnitřní směrnicí MěK Český Těšín č. 1/2018 KNIHOVNÍ ŘÁD vchází v platnost příloha č.1 této směrnice CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB s platností od 1. 1. 2018

Městská knihovna Český Těšín, příspěvková organizace
Ostravská 1326/67, 737 01 Český Těšín
IČ: 64628795, tel.: 558 476 950,
e-mail: info@knihovnatesin.cz
www.knihovnatesin.cz


Čl. I. 
Registrační poplatky 

1. Registrační poplatky se platí na období 12-ti měsíců, je nutné je zaplatit nejpozději při druhé návštěvě knihovny v registračním období. Poplatek může uživatel zaplatit na kterémkoliv pracovišti měK Český Těšín a tento opravňuje k návštěvě ostatních pracovišť MěK. Výše registračních poplatků je stanovena v těchto kategoriích:

2.
a) dospělí/ 150,- Kč
b) děti do 15 let/ 50,- Kč
c) studenti denního studia od 15 do 26 let, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P, senioři nad 60 let, invalidní důchodci/ 80,- Kč
d) senioři nad 80 let - registrace zdarma

3. Výjimku tvoří registrační poplatky pro uživatele, kteří využívají pouze služeb na pracovištích Dolní Žukov, Koňákov, Stanislavice.
Pokud uživatel navštěvuje po celé registrační období pouze jedno z těchto pracovišť, zaplatí registrační poplatek ve výši: dospělí 50,- Kč, studenti, senioři, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P 25,- Kč. Děti do 15 let jsou registrovány zdarma. Pokud uživatel tohoto pracoviště bude chtít v průběhu roku využít služeb dalších pracovišť knihovny, doplatí registrační poplatek do plné výše.
3. Cizí státní příslušník uhradí registrační poplatek v plné výši. V tomto případě nemusí platit finanční zálohu za vypůjčené dokumenty, pokud bude mít zájem o jednorázovou výpůjčku, složí finanční zálohu na vypůjčené dokumenty ve výši stanovené pracovníkem knihovny.

Čl. II.
Sankční poplatky

sankční poplatky dospělí děti
I. upomínka 25,- 20,-
II. upomínka 60,- 35,-
III. upomínka 90,- 55,-
upomínací dopis 135,- 80,-

1. Za nedodržení stanovené výpůjční lhůty u výpůjček realizovaných meziknihovní výpůjční službou zaplatí čtenář 10,- Kč za titul za každý další den po uplynutí výpůjční lhůty.

Čl. III.
Náhrady škod

1. Při ztrátě, zničení nebo poškození dokumentu činí manipulační poplatek za likvidaci způsobené škody 100,- Kč s výjimkou časopisu, u nějž činí manipulační poplatek 20,- Kč. Při vymáhání této škody se dále postupuje podle čl. 14, odst. 2/ Knihovního řádu.

2. Při ztrátě nebo poškození čtenářského průkazu se účtuje dospělým poplatek 10,- Kč, dětem 5,- Kč.

3. V případě poškození čárového kódu účtuje knihovna poplatek 5,- Kč, poškození obalu CD 20,- Kč, poškození označení CD 10,- Kč.

Čl. IV.
Poplatky za další služby

1. Za objednávkovou službu se účtuje cena poštovních výloh.

2. Za meziknihovní službu na úhradu poštovného se účtuje 60,- Kč za jeden dokument, za zprostředkování kopie dokumentu z jiné knihovny se účtuje cena kopie účtovaná jinou knihovnou včetně poštovních výloh. Poplatek je třeba uhradit vždy při vyzvedávání dokumentu. Za prolongaci jednoho zapůjčeného dokumentu čtenář zaplatí poplatek 10,- Kč.

Poplatek 60,- Kč jako úhradu poštovného je třeba zaplatit i za nevyzvednutou výpůjčku meziknihovní služby. 

3. Za zprostředkování rešerše z jiné knihovny se účtuje cena rešerše účtovaná jinou knihovnou včetně poštovních výloh.

4. Kopírování a tisk černobílý ve formátu A4 jednostranném 3,- Kč, A4 oboustranném 5,- Kč. Ve formátu A3 jednostranném 5,- Kč, A3 oboustranném 7,- Kč. Kopírování a tisk barevný ve formátu A4 jednostranném 8,- Kč, A4 oboustranném 15,- Kč. Ve formátu A3 jednostranném 15,- Kč, A3 oboustranném 28,- Kč.

5. Poplatek za skenování - jedna strana dokumentu 3,- Kč (maximální počet je 20 stran).


                                                                                              Čl. V.
                                                             Poplatky za využití elektronického pracoviště


1. Základní poplatky Ostravská, Havlíčkova, Svibice:

a) registrovaní uživatelé denně 30 min. zdarma pouze v jedné pobočce knihovny, pak dle vyúčtování pokladny (1,- Kč/ za každé 3 minuty), děti do 15 let, studenti, senioři, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P - dla vyúčtování pokladny (0,50 Kč/ za každé 3 minuty)

b) ostatní uživatelé
dospělí - dle vyúčtování pokladny (1,- Kč/ za každé 3 minuty), děti do 15 let, studenti, senioři odpoledne, invalidní důchodci, držitelé průkazky ZTP a ZTP/P - dle vyúčtování pokladny (0,50 Kč/ za každé 3 minuty)
c) senioři zdarma 30 min. pouze dopoledne
d) nezaměstnaní zdarma 30 min. v úterý dopoledne

2. Základní poplatky ostatní pracoviště:


a) pracoviště Dolní Žukov, Koňákov, Stanislavice - internet zdarma
b) pracoviště Avion - internet zdarma, poplatek 10,- Kč za zapůjčení notebooku
c) Turistické informační centrum - 30 min. zdarma, poté (1,- Kč/ za každé 3 minuty)

3. Přístup k WIFI připojení je zdarma na všech pracovištích za pomocí hesla.

4. Jednotlivé výhody se nesčítají.

5. Přístup na elektronického pracoviště pro jednu osobu je omezen na maximálně 2 hodiny denně. Uživatelům je zakázána instalace a používání programů SKYPE a ICQ.

Tento ceník nabývá platnost 1. 1. 2018.

Zpracovala: Jana Galášová, ředitelka Městské knihovny Český Těšín

Nejbližší kulturní akce

Tvořivá dílna 26.3.2018

26.03.2018 16:00

Městská knihovna Havlíčkova ul. pondělí 26. 3. od 16.00 hod. Tvořivá dílna Veselá okýnka dětského pokojíčku

Noc s Andersenem 2018

23.03.2018 18:00

Městská knihovna Svibice pátek 23. 3. od 18.00 hod. Noc s Andersenem Prvňáčci a druháci zažijí dobrodružné nocování v knihovně, plné her a zapeklitých úkolů, tentokrát na téma knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočicce. Bližší informace v knihovně ve Svibici leták www.nocsandersenem.cz

Přednáška Ondřeje Haničáka 22.3.2018

22.03.2018 17:00

Čítárna a kavárna Avion čtvrtek 22. 3. v 17.00 hod. Spolky na Těšínsku v kontextu spolkového života Rakouského Slezska Přednáška Mgr. Ondřeje Haničáka ze Slezského zemského muzea v Opavě. Pořádá Klub Muzea Těšínska ve spolupráci s Městskou knihovnou Český Těšín, vstup zdarma Z důvodu nemoci přednášející Lenky Novákové bude přednáška Reformy Marie Terezie a ohlas na ně v městském prostředí nahrazena přednáškou Spolky na Těšínsku v kontextu spolkového života Rakouského Slezska.

AktualityNaše pobočky, kontakty